TRẺ THƠ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Chúa Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”
(Mt 19, 15).