SUỐI BÊN RỪNG/SPRING
Ảnh của Robert Helfman

Chúa khơi nguồn suối tuôn thác đổ
giữa núi đồi lượn khúc quanh co
đem nước uống cho loài dã thú.
(Tv 104:10, 11)