THUYỀN VIỄN XỨ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Biết bao thương nhớ cho vừa
Gửi về phương ấy mịt mờ quê hương
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ lên đường… lại đi
(Trích thơ của Huyền Chi)