CON NGƯỜI
Ảnh của Tấn Đạt

Thượng đế dựng nên họ có nam có nữ
và phán với họ:
Hãy sinh sôi nẩy nở cho tràn mặt đất
(st 1:27-28)