SEN HỒNG
Ảnh của Đặng Đức Cương

Hồng Sen hương sắc ngọt ngào
Khiến ong cũng phải sà vào đắm say
(bt)