VẮNG TANH
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Quán xá vắng tanh treo bảng “đóng",
Đường phố ngủ yên, không một người!
Trời xanh ngăn ngắt, chim sẻ hót!
Tự nhiên không biết cám ơn ai!
Covid-19?
(NTT)