NHỮNG BÔNG HOA NHỎ
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Ngắm bông hoa nhỏ tầm thường
Niệm suy Thượng đế phi thường diệu siêu.
(tn)