ĐỘC ẨM
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Không gọi không mời đại dịch quay lại,
lại thêm lần nữa, cửa đóng then cài,
Cali, Melbourne, Manila một trời phong tỏa!
Thôi, ở trong nhà, uống trà đợi xuân sang!
(NTT)