ĐỨNG TRƯỚC THIÊN NHIÊN
Ảnh của Tấn Đạt

Thiên nhiên quà tặng từ trời
Mở đôi mắt hưởng tuyệt vời Chúa ban
(bt)