KIẾP BƯỚM
Ảnh của Joseph Nguyễn Tro Bụi

Hôm qua,
Bướm lượn vườn hoa
Hôm nay,
Bướm đã Bướm khô vô thường.
(bt)