ĐẬP NƯỚC TRÊN NGÀN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Cao nguyên đập nước dạt dào
Có cô sơn nữ bước vào nước reo
Dù cho đường có cheo leo
(bt)