“Hôm nay, các anh chị Dự tòng sẽ chính thức trở thành công dân Nước Trời”.

Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, cho các anh chị Tân tòng đã theo khóa học lớp Giáo lý Dự tòng tại giáo xứ Vĩnh Hòa, được lãnh nhận Bí tích Khai tâm Kitô giáo để chính thức trở thành người Kitô hữu.