CHỐN TĨNH LẶNG
Ảnh của Lê Trị

Tránh xa thị tứ rộn ràng
Tìm nơi tĩnh lặng thiền hành tịnh tâm
(bt)