KHUNG TRỜI PARIS
Ảnh của Lê Trị

Hôm nay trời đẹp Paris
Mây vương giăng mắc dệt tình đôi ta.
(bt)