BÊN NHAU TRÊN ĐỈNH BAO LA

Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Bên nhau trên đỉnh bao la

Thề non gửi gió thanh cao tình mình

(bt)