NỤ CƯỜI CỦA MẸ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Dù đường đời chông chênh ngàn vạn hướng!
Mẹ vẫn là nhà, in dấu quê hương!
(NTT)