MẸ CỦA CON
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu
Dù con đo được sớm chiều
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền
(KD)