Hành trình sa mạc năm xưa Tiến về Đất Hứa có thừa gian nan. Đoàn dân Do Thái kêu than Bỗng đâu rắn lửa lan tràn khắp nơi. Trong cơn “Gần đất xa trời” Dân xin - Đức Chúa truyền lời Môisê: “Đúc đồng hình rắn treo lên Ai nhìn tin Chúa, Chúa liền cứu sinh”.(*) Giêsu - lạy Đấng Cứu tinh Ngày nay thế giới hiện tình xót xa, Dịch virus Corona Phần hai thế giới tại nhà cách ly. Trăm ngàn người đã ra đi. Con nhìn lên Đấng chết vì chúng con. Giêsu - Lời hứa sắt son “Ngày nào Ta bị đánh đòn treo cao”(**) Hoàn thành hình bóng năm nào Trao ban sự sống dồi dào nhân gian. Xưa nay sa mạc hoang tàn Nhờ Giêsu - sự sống càng phong nhiêu./.

(*) x. Ds 21, 4b-9 (**)x. Ga 12, 32

Hành trình sa mạc xưa và nay

Hành trình sa mạc năm xưa
Tiến về Đất Hứa có thừa gian nan.
Đoàn dân Do Thái kêu than
Bỗng đâu rắn lửa lan tràn khắp nơi.
Trong cơn “Gần đất xa trời”
Dân xin - Đức Chúa truyền lời Môisê:
“Đúc đồng hình rắn treo lên
Ai nhìn tin Chúa, Chúa liền cứu sinh”.(*)
Giêsu - lạy Đấng Cứu tinh
Ngày nay thế giới hiện tình xót xa,
Dịch virus Corona
Phần hai thế giới tại nhà cách ly.
Trăm ngàn người đã ra đi.
Con nhìn lên Đấng chết vì chúng con.
Giêsu - Lời hứa sắt son
“Ngày nào Ta bị đánh đòn treo cao”(**)
Hoàn thành hình bóng năm nào
Trao ban sự sống dồi dào nhân gian.
Xưa nay sa mạc hoang tàn
Nhờ Giêsu - sự sống càng phong nhiêu./.

LM. Nguyễn Hồng Phúc
________________
(*) x. Ds 21, 4b-9
(**)x. Ga 12, 32