TIỆC LY
Ảnh của Tấn Đạt

Chúa ban Bí tích muôn đời
Cử hành Thánh Thể mọi thời uy linh
Tiệc Ly trao hiến thân mình
Cùng nhau “ Bẻ Bánh ” chân tình thâm sâu
(Trích thơ cũa Lm.Khuất Dũng sss)