HƯỚNG VỀ MẸ LỘ ĐỨC
Ảnh của Lê Trị

Hãy cùng nhau hướng về Mẹ Lộ Đức xin
Mẹ cầu bầu cùng Chúa cứu nhân loại thoát khỏi
nạn đại dich hiện nay.!