GIÂY PHÚT TÂM TÌNH
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Hãy đến với Ta,
hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,
Ta sẽ nâng đỡ và được thảnh thơi.
(Mt 11:28)
Come to me,
all you who are weary and burdened,
and I will give you rest.
(Mt 11:28)