THÁNH ĐƯỜNG/FATHER’S HOUSE

Ảnh của Robert Helfman

“Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện “

(Ga 2, 13-22)

Father's house is a house of prayer