GIÁO ĐƯỜNG VẮNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Giáo đường vắng, không lời kinh nhật tụng
Nhưng tình Ngài mãi ở với trần gian
Ngần ngại chi không cất bước đi vào?
Xin ơn trên lượng hải hà tuôn đổ.
(NTT)