NỤ CƯỜI SƠN NỮ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Nụ cười sơn nữ trên ngàn
Hồn nhiên thanh thản bạc vàng cũng thua.
(bt)