Năm 59 (1): trăm năm Lộ Đức
300 năm vừa lúc sang trang
Từ nay Hội thánh mở mang
Và Hàng Giáo phẩm Việt Nam trị vì.

Vị Đặc sứ Hồng Y (2) tuyên đọc
Tông Hiến ban phước lộc ơn Trời
Lập Hàng Giáo phẩm rạng ngời
Gồm ba giáo tỉnh, ba nơi một nhà.

Hàng Giáo phẩm gồm ba giáo tỉnh
Từ Hà thành quyền bính từ đây
Saigon và Huế hăng say
Tông tòa tên cũ, từ nay chính tòa.

Ở miền Bắc bông hoa mười cánh:
Chia ra mười Giáo phận, đến Vinh
Miền Trung có bốn thành hình
Saigon gồm sáu quang vinh dẫn đầu.

Sang tháng chạp năm sau (3) phong chức
Từ nay thêm Giám mục quê nhà :
Đức Cha : Điền, Ngữ chói lòa
Hai Đức Cha Thiện (4) chính tòa bổ sung.

Ba Giáo tỉnh có ba tân chức:
Đức Cha Khuê và Đức Cha Bình
Họ Ngô vững chãi niềm tin
Từ Nam Trung Bắc kính tin một thời.

Lúc thành lập : hai mươi giáo phận
60 năm phấn chấn thêm tòa
Ngày nay 27 chính tòa
40 giám mục chính tòa, trống ngôi.

Hàng giáo phẩm sáng ngời thiên triệu
Số giáo dân 7 triệu gấp đôi
Lòng thành kính tiến Ba Ngôi
Te Deum lạy tạ Chúa Trời khấn ban.

Lê Đình Thông


Venerabilium Nostrorum : Chư huynh Đáng kính
(1) Ngày 18/12/1960, trước Nhà thờ Đức Bà Saigon
(2) ĐHY Grégoire Agagianian (1895-1971) còn khánh
Thánh tượng Nữ vương Hòa Bình trước nhà thờ.
(3) Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (Vĩnh Long)
và Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện (Mỹ Tho).