THẦY ĐỒ CÔ ĐỒ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Ngày xưa chỉ có thầy đồ
Thời nay bình đẳng cô đồ kém ai
(bt)