SỐNG VUI KHOẺ
Ảnh của Lê Trị

Giầu sang đâu phải bạc vàng
Dồi dào sức khoẻ giầu sang chính là.
(nđc phóng ngữ)
It is Health that is real Wealth
And not pieces of gold and silver
(Mahatma Gandhi)