TỊNH KHÔNG
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Đôi khi cần chốn tịnh yên
Cho lòng lắng đọng tâm hiền ăn năn
(bt)