44. NGUYÊN SOÁI SỢ GIÁNG CHỨC

Có một nguyên soái nọ họ Lý, có tên học trò rất nịnh nguyên soái luôn làm thơ để tặng.

Vì nguyên soái họ Lý, nên anh học trò này liên tục nghĩ đến viên tướng nổi tiếng đời Hán là Lý Quảng, hắn ta nghĩ đem Lý nguyên soái và Lý Quảng gộp lại thì sao lại không được đề bạt chứ lên chức chứ, bởi vì trong thơ có rất nhiều câu này:

- Hoàng kim hợp đúc Lý tướng quân” (phải nói là “dùng hoàng kim đúc tượng Lý tướng quân” mời đúng).

Không ngờ Lý nguyên soái nghe xong thì giận đùng đùng ra lệnh nằm dưới trướng và đánh cho một trận. Tên học trò một mực kêu oan, Lý nguyên soái giận dữ nói:

- “Năm nay ta mới được phong làm nguyên soái, mà mày lại muốn cho ta bị giáng chức nên đúc tượng, không đánh mày thì đánh ai nữa chứ?

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 44:

Chức quyền của thế gian thì người thế gian ai cũng thích, bởi vì có quyền thế thì tiếng nói của mình mới có giá trị, có địa vị thì uy quyền của mình mới được củng cố, do đó mà ai ai cũng thích tìm cho mình có địa vị trong xã hội.

Cái khổ nhất của người có địa vị cao trong xã hội là không biết lúc nào mình bị giáng chức, bị hạ bệ, bị cho về vườn, bởi vì quyền cao chức trọng của thế gian chỉ là những vòng xiếng xích trói buộc con người ta vào bể khổ mà thôi. Làm tổng thống cũng chỉ có bốn năm, giỏi lắm thì cũng chỉ có tám năm rồi về vườn; làm bề trên thì cũng chỉ có bốn năm, mà có được tín nhiệm thì cũng thêm một hai nhiệm kỳ là cùng, bởi vì không có chức vụ địa vị nào ở thế gian này là đời đời cả…

Nhưng địa vị làm con Thiên Chúa thì đời đời, không sợ bị về vườn, không sợ bị giáng chức, không sợ bị người khác giành giựt, bởi vì ấn tín của bí tích Rửa Tội sẽ đời đời trong linh hồn của chúng ta, ấn tín này được Đức Chúa Thánh Thần bảo chứng và ân sủng của Đức Chúa Kitô làm cho thêm dồi dào tốt đẹp, ngày càng có giá trị hơn, không những trước mặt Thiên Chúa mà còn có giá trị trước mặt thiên hạ.

Địa vị làm con Thiên Chúa rất là cao quý, cao quý hơn làm tổng thống, thủ tướng hay chủ tịch, bởi vì chỉ có làm con Thiên Chúa thì người Ki-tô hữu mới được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Ki-tô, tức là trở nên bạn hữu và môn đệ của Ngài.

Tôi là người con của Thiên Chúa và là bạn hữu của Đức Chúa Ki-tô, địa vị của tôi rất cao quý, nhưng tôi có trung tín và hãnh diện với địa vị này hay không, bởi vì có rất nhiều lúc tôi đã đem tội lỗi bôi trét làm cho địa vị làm con Thiên Chúa của tôi trở nên xấu xí như ma quỷ…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info