HIÊN NGANG GIỮA NÚI ĐỒI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Nguồn trợ lực tôi bởi Đức Chúa
Đấng đã dựng lên trời cùng đất.
Ngước mắt nhìn đỉnh núi cao xanh
Hỏi rằng ai cứu tôi (TV121)
(NTT)