BỨC TRANH NGÀY ĐÔNG
Ảnh của Lê Trị

Thiên nhiên vâng lệnh của Trời
Đông về tuyết núi tuyệt vời vẽ tranh.
(bt)