CÔ ĐƠN/LONELY
Ảnh của Robert Helfman

Một mình chẳng nhớ chẳng mong
Một mình tình cứ lòng vòng rồi xa.
(Trích thơ của Trần Thị Thuỷ)