SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂM GIÁO HỌ:

Yên Hội, Kẻ Mây (nay gọi là Vĩnh Hội), Yên Thịnh, Vĩnh Sơn và Vĩnh Điền

Trực Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vĩnh Hội, Giáo Phận Hà Tĩnh.

Lời Tựa:

Trong bài 1 đã được đăng tải trước, chúng tôi đã trình bài về Giáo Xứ (GX) Vĩnh Hội là GX Mẹ của các Giáo Họ (GH) Yên Hội, Kẻ Mây (nay gọi là Vĩnh Hội), Yên Thịnh, Vĩnh Sơn và Vĩnh Điền.

Trong khuôn khổ của bài viết kế tiếp nầy, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày sự “Hình Thành và Phát Triển của 5 GH thuộc GX Mẹ Vĩnh Hội.

Sự hình thành và phát triển của 5 GH nầy đang rất cần những bàn tay từ ái của nhiều người từ khắp nơi. Cha Chính Xứ Phêrô, rất năng động đi khắp nơi trong cả nước và ra hải ngoại nữa, nhưng nhu cầu của GX chính Vĩnh Hội còn đang dở dang và những nhu cầu của ‘5 Giáo Họ Con’ cần rất nhiều thời gian trong tương lai cần sự trợ giúp của rất nhiều ‘Ân Nhân Xa Gần’ mới có thể hoàn thành được.

Kính mời Quý Đọc Giả theo dõi bài viết về 5 Giáo Họ nầy…

1. Giáo họ Yên Hội:

Được thành lập vào năm 1957, cơ sở vật chất buổi đầu đang còn rất thô sơ. Năm (1960-1973) bị bom mỹ phá hoại, năm 1974 làm lại nhà thờ tạm, đến năm 2001 do Cha Gioan Trần Minh Cẩn chủ trì sửa lại bằng nhà thờ xây cho đến nay.

Với vị trí địa lý thấp trũng, nên hằng năm chịu sự ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai.

Nay đã có đất đai và san ủi mặt bằng xong để di chuyển nhà thờ lên cao.

Tổng số hộ hiện nay là 47 hộ bao gồm cả Hòa Duyệt, có 209 nhân danh.

Giáo họ nhận Thánh Anton Padova làm quan thầy.

2. Giáo họ Kẻ Mân nay là họ Vĩnh Hội:

Thành lập trước năm 1919 và là họ trị sở của giáo xứ, đồng thời cũng là nhà thờ của giáo xứ. Qua nhiều lần di chuyển, hiện nay năm 2017 nhà thờ đã ở vị trí cao không bị ngập lụt. Tổng số hộ của giáo họ là 113 hộ, có 449 nhân danh.

Giáo họ nhận Thánh Phê-rô làm quan thầy.

3. Giáo họ Yên Thịnh:

Được thành lập vào năm 1937. Buổi đầu thành lập đang còn rất thô sơ, qua nhiều lần di chuyển và làm lại nhà thờ. Đến nay 2017 đã có nhà thờ xây kiên cố, nhà phòng khuôn viên tường rào đầy đủ không bị ngập lụt.

Tổng số hộ của giáo họ là 52 có 190 nhân danh.

Giáo họ nhận thánh Giu-se Thợ làm quan thầy.

4. Giáo họ Vĩnh Sơn:

Được thành lập năm 2003, ngày đầu thành lập gặp rất nhiều khó khăn ngăn trở, cho đến nay năm 2017 đã có nhà thờ xây, khuôn viên nhà phòng không bị ngập lụt hằng năm. Tổng số hộ là 27 hộ, số nhân danh là 104.

Giáo họ nhận Thánh Gioan Baotixita làm quan thầy.

5. Giáo họ Vĩnh Điền: hội tụ năm 1993, là một giáo họ thuộc vùng sâu vùng xa, đến năm 2003 mới được chính thức lập họ và đặt tên là Vĩnh Điền, do Cha Gioan Trần Thanh Đạt.

Đến năm 2013 chuyển vị trí ở của toàn giáo họ đi nơi khác về vị trí mới đang còn rất khó khăn, đến nay năm 2017 mới có đất đai. Đã san ủi mặt bằng và có nhà thờ tạm không bị ngập lụt. Tổng số hộ của giáo họ là 28, có 98 nhân danh.

Giáo họ nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm quan thầy.

Linh mục quản nhiệm và kiêm nhiệm qua các thời kỳ

Tt Họ tên Quê quán Vai trò Thời gian

1 Cha Jb. Nguyễn Liên Thành lập giáo xứ 1919

2 Cha Phêrô Phúc Quản xứ 1921-1924

3 Cha Hoan

4 Cha Tính

5 Cha Tuần

6 Cha Hữu

7 Cha Chân

8 Cha An Phụ trách 1954

9 Cha Gb. Trương Văn Tạo - Thổ Hoàng Quản xứ 1957-1973

10 Cha Bang - Phụ trách

11 Cha Giuse Võ Văn Thìn - Bột Đà Phụ trách 1976-1994

12 Cha Gio-an Trần Minh Cẩn - Thanh Dạ Phụ trách 1994-2002

13 Cha Phê-rô Hồ Đức Hân - Thổ Hoàng Nghỉ hưu 1980-1982

14 Cha Gioanbaotixita Trần Thanh Đạt - Thuận Nghĩa Quản xứ 2002-2004

15 Cha Giuse Nguyễn Văn Hiệu- Nghi Lộc Quản xứ 2005-2010

16 Cha Phê-rô Nguyễn Huy Lưu Nhượng Bạn Quản xứ Từ 2010 cho tới nay

Danh sách các Cha An nghỉ nơi Giáo xứ

Tt Họ tên Sinh Mất

1 Jb. Nguyễn Liên 1864 - 1945

2 Gioan Trương Văn Tạo 1889 - 1973

3 Phê-rô Hồ Đức Hân 1882 - 1982

4 Jb. Malo 1899 - 1955

Danh sách các hội đoàn:

1. Hội Mân Côi

2. Hội Lòng thương Xót Chúa

3. Hội Thiếu Nhi Thánh Thể

Danh sách các trùm xứ qua các thờ kỳ:

Họ tên:

Trước không rõ

1. Cố Phê-rô Nguyễn Thông 10. Phê-rô Tràn Văn Hậu

2. Cố Phê-rô Nguyễn Văn Ba 11. Phê-rô Nguyễn Văn Khôi

3. Cố Phê-rô Lập 12. Phê-rô Nguyễn Văn Niên

4. Cố Phê-rô Phan Linh 13. Phê-rô Nguyễn Văn Lục

5. Phê-rô Nguyễn Hiển 14. Phê-rô Nguyễn Văn Phương

6. Lê Trọng Quyền 15. Gioan Nguyễn Văn Hà

7. Nguyễn Văn Trung 16. Phê-rô Nguyễn Văn Trúc

8. Phê-rô Trần Đường (Liên) 17. Phê-rô Trần Văn Trúc

9. Cố Phê-rô Nguyễn Xin (Hứa) 18. Phê-rô Nguyễn Văn Mân

Các Tu sĩ con cái trong giáo xứ:

Tt Họ tên Giáo họ Ghi chú1 Gioan Nguyễn Văn Năng - Vĩnh Hội - Đang học tại ĐCV

2 G.b Trần Viết Đồng - Vĩnh Sơn - Đang học tại TCV

3 Maria Nguyễn Thị Tuyết - Vĩnh hội - Dòng TSBA Vinh

4 Phan Thị Hiền - Yên Hội - Đệ tử

5 Phan Thị Thảo - Yên Hội - Đệ tử

6 Trần Thị Trang - Yên Hội - Đệ tử

7 Nguyễn Thị Hiên - Vĩnh Hội - Đệ tử

8 Nguyễn Thị Trâm - Vĩnh Hội - Đệ tử

9 Giusu Nguyễn Văn Thắng - Yên Thịnh - Dòng An-tôn Padova

10 Trần Thị Trà - Yên Thịnh - Đệ tử

11 Trần Thị Tùng - Yên Thịnh - Đệ tử

Tổng số giáo dân trong xứ hiện nay: 1078 nhân danh

Tổng số hộ trong giáo xứ hiện nay: 277 hộ

Quan thầy của giáo xứ là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Các thành viên cộng tác:

1. Phê-rô Nguyễn Văn Phương (nguyên chủ tịch)

2. Phê-rô Nguyễn văn Khôi (nguyên chủ tịch)

3. Phê-rô Lê Hoàng Cảnh (nguyên phó xứ)

4. Giu-su Trần Văn Trường (nguyên giáo lý xứ)

5. Phê-rô Nguyễn Văn Hải (nguyên giáo lý họ)

Thay Lời Kết:

Trong bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ viết về Giáo Họ Vĩnh Điền, thuộc Giáo Xứ Mẹ Vĩnh Hội, do một sự may mắn ‘Tình Cờ’ nhưng đó là do sự ‘Quan Phòng-Diệu Kỳ’ của Thiên Chúa, ngày 21.1.2020 sắp tới, Đức Đương Kiêm Giám Mục GP Hà Tĩnh sẽ Làm Phép và Đặt Viên Đá Đầu Tiên, xây dựng Nguyện Đường, với Tước Hiệu là Thánh Phanxicô Xaviê, Quan Thầy của Giáo Họ, Nguyện Đường nầy được Dâng Kính-Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa.

Kính mời Quý Đọc Giả theo dõi bài viết về Ngày Lễ Làm Phép-Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây cất Nguyện Đường nầy trong những ngày sắp tới.