TAY BẮT MẶT MỪNG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Mẹ con tay bắt mặt mừng
Nắm tay Mẹ dẫn con đường Chúa đi
(bt)