Hình ảnh Đại hội kỳ VI Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Liên Banng Úc Châu 3-4-5/01/2020 tại Melbourne
Xem hình