SAO TRỜI CHUYỂN VẬN
Ảnh của Lê Trị

“Hùng vĩ quá, khiến phàm nhân tắc lưỡi !
Thượng trí nào ra định luật đổi thay,
Hết tối đêm xoay chuyển lại sáng ngày,
Tay Tạo Hoá đã tài tình xếp đặt !”
(Thánh Thi)