HOA MỚI
Ảnh của Sr. Huyền Trân (SSpS)

Trời cao xin hãy nhỏ ngàn sương mát
Mầm công chính sinh Đấng cứu tinh
Yêu thương cứu độ nhân sinh
Trần gian có Chúa thanh bình an vui
(KD)