MẸ LA VANG

Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Nguyện cầu Đức Mẹ La Vang

Xin cho Nước Việt bình an vững bền

(Trích thơ của Trần Đình Phan Tiến)