BELEM MÁNG CỎ NGHÈO NÀN
Ảnh của Tấn Đạt

Con dám tin một Đấng Thánh ra đời
Khởi đầu kiếp nhân sinh là người nghèo khó
Nằm trong chuồng bò, trong máng cỏ
Là Đấng Cứu Tinh cả nhân loại điêu linh
(Trích thơ của Ba Chuông)