CÂY GIÁNG SINH BÊN PHỐ NÚI
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Sứ điệp cây Giáng Sinh
muốn nói sự sống là "cây trường xanh"
nếu người ta không tặng quá
nhiều của cải vật chất,
nhưng tặng chính mình :
trong tình bạn và tình yêu chân thành,
sự giúp đỡ huynh đệ và sự tha thứ,
trong thời gian chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau.
(Trích lời Đức GH Gioan Phaolô II)