LÁ THU ĐẦY ĐƯỜNG
Ảnh của Đặng Đức Cương

Thu về lá rụng đầy đường
Khiến lòng lãng khách vấn vương chuyện tình
(bt)