83. CÁI LỢI BỎ NHÀ

Trương Ngu Chiêu khi còn làm trấn thủ Châu Thương thì đục khoét của dân rất tệ hại.

Có một lần ông ta hỏi vị thiền tăng:

- ”Xá lợi (cốt Phật) là như thế nào ?”

Vị thiền tăng đã sớm biết Trương Ngu Chiêu chỉ vì ham lợi mà có ý đồ, nên trong lòng cười giễu, bèn phóng ý giải thích:

- “Ý nghĩa của xá lợi là nếu có nhiều nhà cửa thì nên để cho người khác thuê ở, như thế thì được cái lợi bỏ nhà !”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 83:

“Xá lợi” là xương Phật hay cốt Phật, nhưng giải thích theo nghĩa trần tục cho hợp với người hám lợi, thì vị thiền sư quả là bậc cao tăng dám chế nhạo với nhà quan.

Những người có lòng tham thường giải thích Lời Chúa theo lòng tham của mình, người có tâm hồn kiêu ngạo thì giải thích Lời Chúa theo ý tưởng kiêu ngạo của mình, người có tâm hồn hướng về dục vọng thì bẻ Lời Chúa theo hướng dục vọng của mình. Lời của Thiên Chúa thì thích hợp cho mọi thời đại và mọi hoàn cảnh, chứ không thể bắt Lời Chúa phải hợp với cách sống tội lỗi của mình…

“Xá lợi” nghĩa là cốt Phật không thể ăn được nên có thể giải thích theo ý của người, nhưng Thánh Thể là Mình Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su và là của ăn nuôi sống linh hồn người tín hữu, là một mầu nhiệm, cho nên không thể giải thích theo ý con người và cũng không thể đem Thánh Thể ra phân tích cho hợp với người không có đức tin.

Người có lòng tham thì có thể phân biệt phải trái nhưng không phân biệt được đâu là sự công bằng, cho nên tham vẫn cứ tham, đúng là tội nghiệp cho họ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info