THÁNH ĐAMINH VÀ MẸ MÂN CÔI
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Chúa đã thương, sai sứ giả của Người
Với sức trợ Mẹ Maria Thánh mẫu
Ngọn đuốc sáng Đaminh tiến bước
Chuỗi Mân Côi nắm chắc trong tay
Cùng hợp với muôn người nguyện ngắm
Kinh Mân Côi, vang vọng khắp nơi nơi
( Trích thơ của Antôn Lương Văn Liêm)