THU CÔ ĐƠN

Ảnh của Tấn Đạt

Đâu cần bát ngát rừng thu

Cô đơn cũng cứ mùa thu một mình.

(bt)