78. THÍCH SỨ ÉP DẦU

Thích sứ Giản châu là An Trọng Bá tham tiền vô hạn.

Có tên bán dầu họ Quách biết đánh cờ tướng, An Trọng Bá bèn triệu hắn ta lại đánh cờ, nhưng lại không cho phép người bán dầu cùng ngồi đánh cờ với ông ta, mỗi lần đi xong một con cờ thì bắt người bán dầu lui về góc tường đợi ông ta đi cờ, và nói:

- ”Đợi ta tính xong nước cờ thì mày có thể đến coi”.

Đánh cả ngày mà chưa hết mười con cờ, người bán dầu đứng lâu bụng đói rã rời chịu không nổi.

Qua ngày hôm sau An Trọng Bá lại kêu người bán dầu đến đánh cờ, người biết An Trọng Bá tham tiền liền nói với người bán dầu:

- “Đó là ông ta đợi ông đem lễ vật đến biếu thì ông ta mới không kêu đánh cờ nữa, ông đứng như thế thì chi bằng đem quà đến biếu rồi đi về có hay hơn không”.

Người bán dầu làm như thế, quả nhiên An Trọng Bá không kêu ông ta đến đánh cờ nữa.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 78:

Vì lòng tham mà bày ra nhiều trò chơi “cút bắt” làm khó dễ để người ta dâng biếu quà cáp cho mình, đó là những người vừa có lòng tham vừa có lòng ác và lòng độc hiểm, đó là những ông quan tham tiền tham ngày xưa của chế độ phong kiến.

Có những Ki-tô hữu khi trong giáo xứ có tổ chức hoạt động gì mà cần đến họ giúp đỡ tham gia, thì họ phải đòi cho được ông cha sở đích thân đến nhà mời mới tham gia, chứ ban hành giáo mời thì cũng như nói chuyện với…cột trụ không nhúc nhích được họ, đó là hạng người tham danh.

Có những người Ki-tô hữu khi được mời tham gia sinh hoạt giáo xứ thì nhận lời, nhưng đòi cha sở phải để cho mình toàn quyền làm việc chứ không muốn nghe theo ý kiến của ai cả bằng không thì gút-bai, đó là hạng người tham quyền.

Những người tham danh tham quyền thì cũng thường là những người tham tiền.

Có những cái “tham” đẹp lòng Thiên Chúa và có ích cho tha nhân, đó là: tham phục vụ mọi người, tham làm việc lành phúc đức, tham hy sinh khắc khổ, tham đọc kinh dâng lễ, tham cầu nguyện…

Những cái “tham” thánh thiện ấy làm cho chúng ta nên thánh giữa đời…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info