77. PHÁT TÀI NHỜ NGƯỜI CHẾT

Đời nhà Đường, huyện lệnh Nhiễu Dương thuộc châu Thắng là Đậu Trí Phạm rất tham lam.

Trong huyện có một thôn trưởng nọ vừa chết, thì Đậu Trí Phạm bèn triệu tập các thôn trưởng và các thân bằng quyến thuộc của người chết được hơn hai trăm người lại để quyên tiền, tiếng thì nói là tạc tượng cho người chết nên ra lệnh cho mỗi người phải đóng một quan, được tất cả là hơn hai trăm quan.

Sau khi được tiền, Đậu Trí Phạm lập tức nói:

- “Ông thôn trưởng này hiện nay đang bị trị tội dưới địa ngục, diêm vương bắt ông ta làm tên quỷ mới, chúng ta phải mau cứu ông ta. Bây giờ ta đã tạc xong tượng, nên dùng nó thay thế trước thì có thể làm cho ông ta tránh được khổ nạn”.

Nói xong thì lấy trong tay áo ra một pho tượng dài chừng năm phân.

Mọi người biết là bị lừa kêu khổ luôn miệng.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 77:

Lợi dụng người chết để làm tiền người sống là chuyện có thật, nhất là ở những vùng quê còn lắm nhiều điều dị đoan.

Chết là nhắm mắt tắt hơi, là bất động, là toàn thân lạnh ngắt, đúng là rất đáng sợ với những người yếu bóng vía. Nhưng chết chính là cửa ngõ để con người đi qua thế giới bên kia, thế giới bên kia có thể là thiên đàng và có thể là hỏa ngục, cho nên người chết tức là các linh hồn người Ki-tô hữu rất cần lời cầu nguyện của chúng ta, đây là việc làm chính đáng và tốt lành không phải là dị đoan.

Nhưng nó sẽ là “dị đoan” khi cha sở không dâng lễ cho các linh hồn vì thân nhân họ nghèo xin không đủ số tiền bỗng lễ quy định ! Nó cũng sẽ là dị đoan khi người Ki-tô hữu cứ nghĩ rằng vì mình không có tiền để xin lễ cầu hồn cho ông bà cha mẹ nên không đi lễ…

Tiền xin lễ là để giúp cho cha sở có sinh hoạt phí theo lẽ công bằng mà Giáo Hội đã quy định chứ không phải là giá tiền của một thánh lễ, bởi vì tiền bạc châu báu của cả thế gian này gộp lại cũng không thể mua được một thánh lễ, cho nên đừng làm cho sự thánh thiện trở thành dị đoan và gây gương mù cho người ngoại giáo cũng như người tân tòng…

Tạc tượng để thế cho người chết khỏi bị hình phạt là dị đoan và lừa dối mọi người, nhưng đi dâng thánh lễ cầu nguyện và làm việc hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn là việc làm chính đáng của người Ki-tô hữu vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info