TỊNH KHÔNG/TRANQUIL
Ảnh của Robert Helfman

Một mình mây nước mênh mông
Tâm hiền trí cởi tịnh không đất trời.
(bt)