CAO ỐC CHỌC TRỜI
Ảnh của Tấn Đạt

Văn minh cao ốc chọc trời
Cũng chỉ như những đồ chơi dưới trời.
(bt)