86. Thật vậy, nhận thức tốt nhất của con người chính là nhìn thấu cái hư không của bản thân họ.

(Thánh Angelina of Marsciano)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info