NGÕ VẮNG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Về nghe hạt nắng
Ngõ vắng chờ trông
Cho môi má ấy thêm hồng
Cho tôi giây phút bềnh bồng lá hoa
(Trích thơ của Viên Mãn).